• Eesti
  • English
  • Finnish
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Norwegian Bokmål
  • Russian
  • Swedish
  • +372 6599 240

Malmerk Klaasium OÜ

Töövõtulepingu üldtingimused

Tööde teostamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtestatud normidest, standarditest, seadustest, ehituse töövõtu üldtingimustest (ETÜ 2013) ning heast ehitustavast. 

  1. MÕISTED
TellijaJuriidiline või füüsiline isik
Tellija esindajaJuriidilise isiku esindaja seaduse või volikirja alusel
TöövõtjaMalmerk Klaasium OÜ
Töövõtja esindajaTöövõtja juhatuse liige, töölepingu alusel või Töövõtja volikirja alusel tegutsev füüsiline isik
Pool või PooledTellija ja Töövõtja käesoleva Lepingu raames
LepingKäesolev Tellija ja Töövõtja vahel sõlmitud kokkulepe
HinnapakkumineLepingu aluseks olev Töövõtja poolt koostatud hinnapakkumine Tootele või Toodetele
Toode või TootedTöövõtja poolt valmistatavad klaas-alumiinium konstruktsioonid
ObjektEhitise aadress, kuhu Tooted paigaldatakse
Paigalduskoht / PaigaldusfrontAva(d) kuhu Tooted paigaldatakse / Kinnituspinnad kuhu Toode paigaldatakse
Mõõdistus / MõõtmedToimingud Paigalduskohal, Toote valmistamiseks vajalike mõõtude saamiseks / Toote mõõdud
PaigaldustöödVajalikud tööd Toote või Toodete paigalduseks Paigalduskohale
TööaegTööpäeviti 08.00 – 16:30
LisatasuHinnalisa, mis rakendub juhul kui Paigaldustööd teostatakse väljaspool Tööaega. Lisatasu tariif on € 20 + km / h.
MaksegraafikPoolte vaheline kokkulepe Toodete eest tasumise osas
TähtaegKokkuleppeline kuupäev Poolte vahel, millal Toode on Töövõtja poolt Tellijale üle antud
Leppetrahv0,2% käibemaksuta Hinnast iga Tööde üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest
Viivis0,2% käibemaksuta Hinnast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest  
Isikuandmete töötlemineVastavalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele ning Malmerk Klaasium OÜ privaatsuspoliitikale.

2. LEPINGU EESMÄRK

2.1. Käesoleva Lepinguga sätestatakse tingimused ja kokkulepped, Töövõtja poolt valmistatava Toote või Toodete valmistamiseks ja Paigaldustöödeks Tellija poolt nimetatud Objektile.

3. ÜLDSÄTTED

3.1. Leping koosneb käesolevast lepingust ning selle lisadest, millistes lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel või pärast seda.

3.2. Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

3.3. Lepingu sõlmimisel kaotavad kehtivuse mistahes muud käesoleva Lepinguga seotud kokkulepped ja tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.

4. TOODETE VALMISTAMINE JA PAIGALDAMINE

4.1. Töövõtja mõõdistab, valmistab ja paigaldab Lepingu aluseks olevas Hinnapakkumises loetletud Tooted Objektil Paigalduskohtadesse.

4.2. Juhul, kui Paigalduskoha mõõtmed on peale Töövõtja-poolset mõõdistust muutunud ja seetõttu ei sobi Töövõtja poolt valmistatud Tooted Paigalduskohale, siis katab kõik Toodete ümbertegemisega ja olukorra lahendamisega seotud kulud Tellija.

4.3. Juhul kui Tooted on valmistatud kokkuleppe mõõtudega või Tellija mõõtude alusel ja Töövõtja poolt valmistatud Tooted ei mahu Paigalduskohale, siis katab kõik Toodete ümbertegemisega ja olukorra lahendamisega seotud kulud Tellija.

4.4. Tellija kohustub kindlustama Töövõtjale Paigaldustööde teostamiseks vajaliku Paigaldusfrondi Objektil s.h. tagama, et Paigaldustööde ajal ei ole Paigalduskohal Paigaldustöid segavaid objekte või subjekte.

4.5. Juhul kui Tellija ei ole nõus rõdult Paigaldustööde ajaks eemaldama Paigaldustöid segavaid objekte või subjekte Töövõtja esimesel nõudmisel on Töövõtjal õigus Paigaldustöödest keelduda ning esitada Tellijale arve tühisõidu eest.

4.6. Juhul kui Mõõdistuse ajal ei ole Toote kinnituspind üheselt tuvastatav (on kaetud soojustuse, laudise, hüdroisolatsiooni vms.), kuid Tellija kinnitab kas suuliselt või kirjalikult, et Toodete kinnitamine Paigalduskohta on võimalik, siis olukorras, kus Paigaldustööde käigus selgub, et Toodete kinnitamine ei ole võimalik katab kõik Toodete ümbertegemisega ja olukorra lahendamisega seotud kulud Tellija.

4.7. Olukordades, kus Töövõtja paigaldatav Toode tuleb kas osaliselt või täielikult paigaldada kolmandate osapoolte poolt valmistatud ja paigaldatud konstruktsioonide külge annab Töövõtja nendele konstruktsioonidele vaid visuaalsel vaatlusel põhineva hinnangu. Tellija soovil võib Töövõtja lisatasu eest teostada ka konstruktsioonide tugevusarvutused eeldusel, et konstruktsioonide teostusjoonised ja algandmed on olemas. Juhul kui Tellija ei soovi tugevusarvutusi tellida või nende teostamine ei ole puudlike lähteandmete tõttu võimalik katab konstruktsioonide mittevastavuse tõttu tekkinud kulud Tellija.

4.8. Tellija peab võimaldama Töövõtjal paigaldada rõdule Paigaldustööde ajaks paigaldaja turvavarustuse kinnitamiseks vajalikud vahendid. Juhul kui Tellija ei luba Töövõtjal teha vajalikke ettevalmistusi turvavarustuse kinnitamiseks on Töövõtjal õigus Paigaldustöödest keelduda ning esitada Tellijale arve tühisõidu eest.

4.9. Tellija kohustab osutama vajadusel kaasabi Lepingu täitmisele sedavõrd, et Paigaldustööd lõppeksid ettenähtud Tähtajaks.

4.10. Paigaldustööde teostamine eeldab:

4.10.1. Paigalduskohale ligipääsu (Töövõtja soovil ka läbi Tellija elamispinna);

4.10.2. Võimalust teostada Paigaldustöid Tööajal;

4.10.3. Elektriühenduse (220V) võimaldamist Tellija poolt Paigaldustööde ajaks.

4.11. Paigaldustööde teostamine väljaspool Tööaega toimub Lisatasu eest.

5. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG

5.1. Juhul kui Töövõtja ei jõua Paigaldustöid lõpetada Tähtajaks ning Tellija ei aktsepteeri Töövõtja poolt esitatud põhjendusi hilinemise kohta, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt Leppetrahvi iga Lepingu Tähtaega ületava kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) % käibemaksuta Hinnast.

5.2. Juhul kui Lepingu sõlmimise järgselt ilmneb, et Töövõtjal ei ole võimalik teostada Lepingu järgseid Paigaldustöid, kohustub Töövõtja tagastama Tellija poolt ettemaksuna tasutud summad viie (5) tööpäeva jooksul.

5.3. Kui Tellija ei ole peale Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamist tasunud  akti alusel koostatud arvet märgitud tähtajaks, on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt Viivist iga maksetähtaega ületava kalendripäeva eest.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA NÕUDEÕIGUSE ÜLEMINEK

6.1. Tellija nõustub tema poolt Töövõtjale avaldatud isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Creditinfo Eesti ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuse langetamise eesmärgil AS-i Creditinfo Eesti hallatavas maksehäireregistris.

6.2. Töövõtjal tekib AS-ile Creditinfo Eesti Tellija andmete edastamise õigus, kui Tellijal on täitmata käesolevast Lepingust tulenev rahaline kohustus.

6.3. Tellija andmete AS-i Creditinfo Eesti poolt töötlemise tingimustest, edastamise alustest ja ulatusest saab lähemat teavet veebilehelt www.creditinfo.ee

6.4. Tellija saab tema kohta AS-i Creditinfo Eesti poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.creditinfo.ee

6.5. Tellijal on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt IKS-le.

6.6. Töövõtjal on õigus anda nõudeõigus üle AS-ile Creditinfo Eesti juhul, kui Tellija ei ole täitnud oma Lepingust tulenevaid kohustusi.

6.7. Malmerk Klaasium OÜ privaatsuspoliitikaga tutvumiseks mine kodulehe aadressile https://malmerkklaasium.ee/privaatsuspoliitika/.

7. TOOTEST LOOBUMINE

7.1. Kui Tellija soovib loobuda Lepingust selle kehtivuse ajal ning Töövõtja on teinud Lepingu täitmiseks vajalikud kulutused, ei ole Töövõtjal kohustust tagastada Tellija poolt tasutud ettemaksu summat.

8. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1.Leping lõppeb selle täitmisega.

8.2. Leping lõppeb ennetähtaegselt järgmistel tingimustel:

8.2.1. Paigaldustööde käigus on ilmnenud, et Töövõtjal ei ole tehniliselt võimalik Tooteid Paigalduskohta paigaldada ning Töövõtjal puudus võimalus tulenenud asjaolusid ette näha.

8.2.2. Tellija ei ole tasunud talle väljastatud ettemaksu arvet tähtajaks.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

9. Tellijal on õigus Töövõtja poolt toodetud ja/või paigaldatud Toodetele esitada pretensioone 24 kuu jooksul.

10. TEADETE EDASTAMINE

10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirja teel poole lepingus märgitud e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt.

10.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast.

10.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirja teel.

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

11.2. Leping on vormistatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Töövõtjale ja teine Tellijale.

11.3. Leping jõustatud poolte poolt allkirjastamisest alates.